Sprawozdanie z działalności Hufca ZHP Ziemi Sanockiej w 2014 r.

I.Organizacja i zarządzanie, warunki działania

Pracą hufca kierowała komenda w składzie:

 • hm. Krystyna Chowaniec – komendant hufca

  • phm. Bogusław Ciupka – zastępca komendanta
 • hm. Marek Zgódko – skarbnik hufca

 • hm. Elżbieta Gałązka

 • hm. Jerzy Kwaśniewicz

 • pwd. Elżbieta Babiak

 • phm. Daniel Bielak (od 12.11.2014 – harcmistrz)

Dh. B. Ciupka zmarł 04.04.2014 r. Dla naszego środowiska to było bardzo traumatyczne przeżycie i wielka strata.

Skład komendy 17.10.2014 został uzupełniony o dwie osoby: hm. Ewa Wojtuszewska (zastępca komendanta) i pwd. Maria Kurkarewicz (członek komendy). W roku 2014 odbyło się 10 zbiórek komendy, która podjęła 11 uchwał (od numeru 24/IX/2014 do nr 34/IX/2014).

Komendantka hufca wydała 17 rozkazów zwykłych i 2 specjalne. Na bieżąco były przekazywane drogą elektroniczną komunikaty i materiały dla drużynowych i pozostałej kadry. Informacje ukazywały się także na facebooku (wersja elektroniczna „Sanockiego Skauta” prowadzona przez phm. Alicję Wosik; posty umieszczali: hm. Krystyna Chowaniec, pwd. Izabela Janik, hm. Daniel Bielak) i stronie internetowej hufca (administrator – phm. Ryszard Stojowski). Członkowie komendy (K. Chowaniec, D. Bielak, M. Kurkarewicz) pełnią stałe dyżury w Domu Harcerza

Zmiany osobowe nastąpiły także w Komisji Rewizyjnej – 03.02.2014 w skład komisji weszła hm. Lidia Zielonka, zastępując phm. Aleksandrę Tasz (zmiana miejsca zamieszkania). Komisja pracowała w następującym składzie:

 • phm. Katarzyna Ordon – Harłacz – przewodnicząca

 • hm. Jadwiga Stojowska – zastępca

 • hm. Lidia Zielonka

 • pwd. Izabela Janik

 • pwd. Radosław Masłyk

Komisja przeprowadziła kontrolę przygotowań do HAL oraz rozliczenia dotacji za 2013 rok.

W roku 2014 zmniejszyła się ilość gromad i drużyn. Rozkazem z dnia 31 stycznia 2013 r. zostały rozwiązane następujące jednostki nie opłacające składek (zgodnie ze statutem ZHP ustało członkostwo)

 • 2 GZ w Czaszynie przy SP w Czaszynie

 • 69 GZ w Zagórzu przy SP w Zagórzu

 • 8 GZ przy SP - 6 w Sanoku – Olchowcach

 • 32 GZ przy ZS w Besku

 • 33 GZ przy ZS w Besku

 • 34 GZ przy ZS w Milczy

 • 35 GZ przy SF w Mymoniu

 • 18 DH przy ZS w Milczy

 • 10 GZ w Sanoczku przy SF w Sanoczku

Natomiast z powodu zaprzestania działalności:

 • 7 Drużyna Starszoharcerska przy Gimnazjum w Długiem

 • 6 Gromada Zuchowa przy Przedszkolu nr 2 w Sanoku

W roku 2014 systematycznie pracowało 27 podstawowych jednostek organizacyjnych.

Lp Nr i nazwa gromady/drużyny
2 DH -Sanok
4 DH -Sanok
4 GZ - Zagórz
5 DH -Sanok
5 GZ -Sanok
9 DH -Sanok
10 DH -Sanok
11 DH – Bukowsko
13 DH -Sanok
14 DH - Sieniawa
15 DH - Jaćmierz
16 DH - Falejówka
17 GZ – Nowy Łupków
21 DH - Besko
22 DH - Besko
25 GZ - Odrzechowa
26 DH - Odrzechowa
42 DH - Prusiek
42 GZ - Prusiek
45 DH - Mrzygłód
51 GZ - Falejówka
54 DH - Sanok
54 GZ - Sanok
64 DH - Łukowe
Harcerski Klub Turystyczny
Harcerski Klub Górski
Harcerski Klub Ratownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu zapewnienia warunków do działania systematycznie pozyskiwano środki zewnętrzne oraz prowadzono „pracę ze składką członkowską”.

Tabela 1 – Zestawienie środków pozyskanych na działalność statutową hufca w 2014 r.

Lp. Rodzaj wpłaty Kwota Uwagi

1

Darowizny od osób prywatnych 910,00

2

Darowizny od firm i instytucji

3323,00 W tym 1523 na konferencje o przeszczepach, a 1500 na CSE

3

Dotacja z Fundacji PGNiG

6986,00

3690,00 – zadanie zrealizowane w 2013

4

Dotacja z WFOŚiGW

6090,47

25 edycja akcji „Florek”

5

Dotacja Gminy Miasta Sanoka

13000,00

Realizacja programów profilaktyki uzależnień

6

Fundacja Alpy - Karpaty 10500,00 II transza w tej samej wysokości zostanie przekazana po rozliczeniu zadania – Centrum Sportów Ekstemalnych
Razem: 40809,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Gmina Miasta Sanoka za kwotę 1000,00 zł zakupiła nagrody na festiwal piosenki i konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”, a Powiat Sanocki pokrył część kosztów transportu wyjazdu na zlot do Warszawy (1000,00 zł). Harcerski Klub Górski organizując pokazy i zawody wspinaczkowe pozyskał kwotę – 3570,00 zł. Wsparcia rzeczowego udzieliła właścicielka kwiaciarni sponsorując wiązanki kwiatów na uroczystości patriotyczne.

Pozyskane środki przeznaczono głównie na realizację programu, natomiast środki
z Fundacji Alpy – Karpaty przeznaczono na remont byłej kotłowni w której hufiec urządza Centrum Sportów Ekstremalnych (obiekt użyczony przez Gminę Sanok na 10 lat). Obiekt został przekazany protokolarnie w dn. 2 lipca 2014 r. Jest w bardzo złym stanie i wymaga wiele pracy. Na ten cel udało pozyskać się środki z funduszu szwajcarskiego (program Alpy – Karpaty) w kwocie 46 tyś. (23 tyś. wniosek hufca, 23 tyś. wniosek „Eleusis”). Wnioski opracował i cały czas pilotował ich rozpatrywanie phm. Ryszard Stojowski. On też przejął administrowanie obiektem – na mocy uchwały komendy hufca.

Dokonano także zakupu sprzętu (laptop) i elementów wyposażenia Domu Harcerza.

Dnia 11 września 2014 r. Rada Miasta Sanoka podjęła uchwałę o przekazaniu Domu Harcerza jako darowiznę na działalność statutową Hufca Ziemi Sanockiej. Jest to efekt wieloletnich starań całego środowiska sanockiego, które w 1988 r. otrzymało budynek w stanie bardzo złym, przeprowadziło remont generalny, a potem występowało do WSA i NSA jako strona, aby budynek nie został odsprzedany. Przez wszystkie lata hufiec ponosił koszty utrzymania i bieżących remontów. Duża aktywność sanockiego harcerstwa i wykonywanie wielu zadań dla środowiska wpłynęły na decyzję radnych. Jest to dla nas powód do dużej satysfakcji.

Ośrodek „Berdo”

Prace modernizacyjne i remontowe:

- przegląd, naprawa i uzupełnienia instalacji elektrycznej,

- remont 4 łazienek w domkach- płytki, kabiny prysznicowe,

- remont balkonu budynku pawilonu,

- naprawa i malowanie ścian 14 domków,

- czyszczenie i malowanie dachu pawilonu kuchenno-sanitarnego,

- naprawa kominów,

- wykonanie pawilonu(domku) przestawnego 2,5x6 m .

- remont wnętrza 2 pomieszczeń przy hali,

- wymiana drenażu i części filtra gruntowego oczyszczalni.

Zakupy wyposażenia o większej wartości:

- zmywarka gastronomiczna (5000 zł) ,

- 4 łóżka drewniane z materacami sprężynowymi,

- piła motorowa,

-czujniki dymu do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych,

- rozrusznik planetarny i akumulator rozruchowy do łodzi.

Stałe prace obsługowe, konserwacyjne i remontowe.

- bieżący dozór ośrodka przez cały rok( w tym naprawa ogrodzenia uszkodzonego przez wiatrołomy),

- koszenie traw, wyrównywanie terenu, wycinka zbędnego zakrzaczenia,

- naprawy i konserwacja dachów, czyszczenie rynien,

- bieżące naprawy pomostów , sprzętu pływającego i łodzi,

- całoroczne czynności obsługowe związane z funkcjonowaniem sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej( w tym oczyszczalni ścieków),

- przygotowanie ośrodka w okresie wiosennym do sezonu a po sezonie demontaż pomostów i elementów instalacji wodnej oraz zabezpieczenie sprzętu w magazynach,

- bieżąca obsługa gości ośrodka(przygotowanie domków i obozowisk, przewozy łodzią, zaopatrzenie).

Pracownicy zatrudnieni:

- etatowo- przez cały rok 2 osoby + 1 osoba w okresie styczeń-sierpień,

- sezonowo w okresie wakacji- obsługa kuchni, ambulatorium i przystani,

- na umowę o dzieło lub usługi firm zewnętrznych (elektryk, kominiarz, przeglądy ppoż., konserwacja oczyszczalni, część prac malarskich i konstrukcyjnych).

Wolontariusze pracujący w ośrodku „Berdo”:

- kilku harcerzy, wędrowników i instruktorów ( głównie z 2 DH) w trakcie biwaków kwatermistrzowskich oraz dh Jakub Kwaśniewicz (10 dni) i dh Justyna Hryszko (40 dni)
w trakcie HAL.

II.Kształcenie i praca z kadrą

Systematycznie pracował ZKK i MKSI (komisja stopni spotyka się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 15.30) oraz przez komendę hufca organizowane były szkoleniowe zbiórki drużynowych (odbyły się 4) i spotkania kadry przy okazji uroczystości harcerskich (Dzień Myśli Braterskiej, wycieczka z podsumowaniem roku pracy harcerskiej, Opłatek Instruktorski).

Zespół Kadry Kształcącej przeprowadził kurs przewodnikowski i kurs zastępowych. Wędrownicy i instruktorzy hufca uczestniczyli także w szkoleniach organizowanych przez ZKK Chorągwi.

Tabela 2 – Ukończone w 2014 formy kształcenia przez instruktorów i wędrowników Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

Lp. Nazwa formy Liczba osób Uwagi
1 Kurs przewodnikowski 14
2 Kurs drużynowych zuchowych 1
3 Kurs drużynowych harcerskich 1
4 Kurs drużynowych starszoharcerskich 3
5 Kurs drużynowych wędrowniczych 1
6 Kurs podharcmistrzowski 7 Zakończenie zajęć w styczniu 2015
7 Kurs członków KSI 1
8 Kurs kierowników wypoczynku 4
9. Kurs zastępowych i przybocznych 15
10 Szkolenie na odznakę ratownika 1
11. Szkolenie „Lider” org. przez CSI 1
12. Szkolenie opiekunów prób instruktorskich 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Stopnie instruktorskie zdobywane w 2014 r.

Lp. Stopień instruktorski Otwarte próby Zamknięte próby

1.

Przewodniczka/przewodnik

2

2 (w tym jedna negatywnie)
2 Podharcmistrzyni/podharcmistrz 5 0
3 Harcmistrzyni/harcmistrz 1 1

 

 

 

 

 

 

Motywowanie kadry:

 • hm. Jerzy Kwaśniewicz decyzją Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego, odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 • Naczelnik ZHP, hm. Małgorzata Sinica, na wniosek komendy hufca, wyróżniła Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP następujących drużynowych:

- pwd. Elżbieta Babiak (25 GZ w Odrzechowej),

- pwd. Katarzyna Chowaniec (HKT w Sanoku),

- pwd. Alina Rychlicka –Indyk (51 GZ w Falejówce)

- phm. Ewa Kseniak (11 DH w Bukowsku),

- hm. Magdalena Zgódko (42 DH w Prusieku)

 • Wszyscy funkcyjni otrzymali na zakończenie roku szkolnego dyplomiki
  z podziękowaniem i upominki (książki).

 • Kadra HAL otrzymała podziękowania w formie dyplomów.

 • Do dyrektorów szkół skierowano podziękowania dla instruktorów-nauczycieli.

 • Przyznano tytuł „Instruktora Roku 2013” – otrzymał hm. Jerzy Kwaśniewicz.

 • Odznakę honorową 25-lecia akcji „Florek” otrzymali:

  • phm. Anna Stawarz – komendantka akcji w latach 2002-2010;

  • phm. Edyta Bielak - komendantka akcji w latach 2011-2013,

  • hm. Magdalena Zgódko - komendantka akcji w 2013/2014, uczestniczka wszystkich edycji akcji „Florek”,

  • hm. Marek Zgódko, komendant ośrodka „Berdo”, skarbnik hufca,

  • hm. Jerzy Kwaśniewicz; komenda hufca, Naczelnik Poczty Harcerskiej „Sanok -72”, autor odznak i dyplomów,

  • phm. Alicja Wosik, Wicewojewoda Podkarpacki,

  • hm. Krystyna Chowaniec,komendantka hufca.

 • Kapituła odznaki honorowej akcji „Florek” za realizację zadań akcji „Florek” oraz pracę w sztabie akcji, przyznała odznaki:

a/ Złota odznaka

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr odznaki

1.

pwd. Radosław Masłyk

Sztab akcji „Florek”;

kwatermistrz zlotu

78

2.

Pwd. Izabela Janik

Sztab akcji „Florek”;

79

 

 

 

 

 

 

b/ odznaka srebrna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr odznaki
1 Beata Kuśnierz Drużynowa 42 Gromady Zuchowej w Prusieku 73
2. Justyna Hryszko Sztab akcji „Florek” 75

 

 

 

 

 

c/ odznaka brązowa

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr odznaki
1. pwd. Agnieszka Baranowska Drużynowa 16 DH
w Falejówce
128
2. pwd. Alina Rychlicka - Indyk Drużynowa 51 Gromady Zuchowej w Falejówce 129
3. Angelika Borys Sztab akcji „Florek” 134
4. Dawid Borys Sztab akcji „Florek” 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Odznaki honorowe „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” otrzymały
  pwd. Katarzyna Chowaniec i phm. Alicja Wosik.

 • Inne formy motywowania kadry: relacje z wydarzeń w mediach lokalnych, pochwały
  w rozkazach komendanta hufca.

W roku 2014 Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego pracowała w następującym składzie:

 • hm. Jadwiga Stojowska- przewodnicząca

 • hm. Daniel Bielak- członek

 • phm. Jarosław Pankiewicz- członek

Posiedzenia KSW odbywały się zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez zainteresowanych wędrowników. W roku 2014 rozpatrzono 21 wniosków złożonych przez wędrowniczki i wędrowników. Statystyka dotycząca zdobywania stopni wędrowniczych
w hufcu przedstawia poniższa tabela:

STOPIEŃ H.O. STOPIEŃ H.R. NARAMIENNIK WĘDROWNICZY
Liczba prób otwartych: 4 1 13
Liczba prób zamkniętych pozytywnie: 2 0 5
Liczba prób zamkniętych negatywnie: 1 1 0

Liczba wniosków

o przedłużenie czasu realizacji próby:

2 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W porównaniu do roku 2013 można zwiększone zainteresowanie wędrowników zdobywaniem stopni wędrowniczych.

III. Program 

Zaplanowane przedsięwzięcia programowe odbyły się w pełnym zakresie, a nawet zostały wzbogacone o nowe zadania. Najważniejsze wydarzenia programowe w 2014 roku:

 • 22 lutego – Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej, uroczyste wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi (ok. 200 uczestników)

 • hufcowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy
  o Ojczyźnie” – 15 marca,

 • 13 i 30 kwietnia – kwesta na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego,

 • 16 kwietnia – Harcerska Droga Krzyżowa po Górach Słonnych

 • 11-13 kwietnia – służba podczas SMAP

 • warty harcerskie przy Bożych Grobach w Sanoku, Łukowem;

 • 27 kwietnia – XIV złaz „Śladami Jana Pawła II o Bieszczadach i Beskidzie Niskim”, msza św. na Tarnicy dla uczczenia kanonizacji Jana Pawła II;

 • Konkursy plastyczne na najpiękniejszą kartkę świąteczna i najpiękniejszy stroik;

 • Udział w uroczystościach państwowych Święta Konstytucji - Sanok, Besko, Zagórz, Bukowsko,

 • Zuchowy rajd „Siedmiomilowe Buty” – 7 maja;

 • Wyprawa Monte Cassino -14-21 maja; 35 osób z naszego hufca uczestniczyło w Wyprawie Uniamo Le Generazioni – Łączymy Pokolenia na uroczystości 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Była to najliczniejsza w dziejach naszego hufca reprezentacja uczestnicząca w tak ważnym wydarzeniu, wchodząca w skład delegacji państwowej, poza granicami Polski. Godnie reprezentowaliśmy ZHP i Hufiec Ziemi Sanockiej, oddaliśmy hołd polskim żołnierzom spoczywającym na cmentarzu na Monte Cassino, szczególnie sanoczanom – Leopoldowi Żołnierczykowi, przyjacielowi naszego patrona, ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego i Romualdowi Ochęduszko, poznaliśmy pole bitwy uczestnicząc z sukcesami w rajdzie „HONKER” (na 96 patroli zajęliśmy - 3 miejsce patrol pwd. Radosława Masłyka z udziałem phm. Daniela Bielaka, 17 miejsce patrol pwd. Janusza Masłyka i 66 miejsce patrol najmłodszy pwd. Katarzyny Chowaniec; to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę, że ze względu na problemy z dojazdem nasze patrole wystartowały z godzinnym opóźnieniem), spotkaliśmy się uczestnikami bitwy i córką gen. Władysława Andersa, dowódcy 2 Korpusu WP, wspólnie z 1500 harcerzy i skautów modliliśmy się w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Uczestnikami wyprawy byli:

hm. Krystyna Chowaniec – koordynator

phm. Daniel Bielak – ratownik medyczny

I patrolpatrolowy pwd. Radosław Masłyk, harcerki i harcerze z 5 DH – Michał Kmieć, Justyna Ciupka, Małgorzata Leszczyńska, Julia Przygórzewska, Angelika Borys, Dawid Borys, Bartek Marut, Jakub Fara, Alicja Olearczyk, Jaropełk Wantuła-Winikajtis.

II patrolpatrolowy pwd. Janusz Masłyk, pwd. Anna Borczyk, pwd. Kornel Komenda, Justyna Hryszko i Karolina Polańska z 54 DH, Natalia Mazur i Julia Malmur z 11 DH w Bukowsku, Ewelina Łuczka i Martyna Łuczka z 16 DH w Falejówce, Dominika Polańska z 5 DH, Marek Polny z 2 DH.

III patrol – patrolowa pwd. Katarzyna Chowaniec, harcerki i harcerz
z Harcerskiego Klubu Turystycznego: Klara Ostrowska, Anatola Stabryła, Karolina Najsarek, Karolina Świątek, Julia Kłeczek, Aleksandra Banach, Aleksandra Śliwiak, Mateusz Burczyk oraz Karolina Pałys z 11 DH w Bukowsku i Tomasz Majewski z 13 DH.

 • XVII Zlot Harcerzy Ekologów – podsumowanie 25 edycji akcji „Florek” (23-25 maja) – 100 osób.

 • 31 maja w Chorągwianym Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Łańcucie uczestniczyły 3 drużyny – 15 DH im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” z Jaćmierza zajęła 1 miejsce w kategorii drużyn harcerskich, 11 DH z Bukowska – 3 miejsce w kategorii drużyn starszoharcerskich, a 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” w najliczniejszej kategorii drużyn wielopoziomowych dostała wyróżnienie za udział.

 • 1 czerwca – harcerze z kilku drużyn (najliczniej 5 DH i HKT) pełnili służbę podczas Koncertu Dziękczynnego za Dar Kanonizacji Jana Pawła II pt. „Świętość darem miłosierdzia” - przenieśli Krzyż Papieski z kościoła na Rynek, pełnili warty przy relikwiach i Krzyżu, przekazywali światło od świecy palącej się przy relikwiach wszystkim uczestnikom uroczystości, odprowadzili relikwie i Krzyż do kościoła (już po 22.300, gdzie ucałowali relikwie św. Jana Pawła II i odśpiewali Modlitwę Harcerską.

 • 7 czerwca – podczas chorągwianego Zlotu Zuchów odbył się festiwal piosenki zuchowej, w którym uczestniczyła 54 GZ „Wilczki z Zielonej Doliny”. Nasze zuchy uzyskały pierwsze wyróżnienie.

 • 15 czerwca – wspólnie ze Stacją Dializ „Diaverum” w Sanoku oraz MBL organizowaliśmy sesję popularnonaukową dla osób dializowanych i ich rodzin. Wykładowcami byli specjaliści z Instytutu Transplantologii im. Tadeusza Orłowskiego Katedry i Kliniki Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Konferencja rozpoczęła się mszą św. w zabytkowym kościele z Bączala na terenie skansenu, potem były wykłady i odpowiedzi na pytania, następnie obiad i zwiedzania skansenu. Oprawę mszy świętej i całej konferencji dokonywali harcerze. Środki pozyskano z darowizn wpłacanych na konto hufca (Ciarko, SPGK, Państwo Dziubanowie, 5 DH).

 • 16 czerwca – spotkanie w SP1 w Sanoku z uczestnikami wyprawy Monte Cassino, dyrekcją szkoły oraz rodzicami. Prezentacja zdjęć, omówienie wyjazdu.

 • 19 czerwca – asysta harcerska podczas procesji Bożego Ciała.

 • 20 czerwca – Światowy Zjazd Sanoczan – zabezpieczanie przejścia orszaku królewskiego i uczty weselnej na dziedzińcu zamkowym.

 • 21 czerwca – wycieczka „Śladami ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego po Sanoku” oraz ognisko obrzędowe (ok. 20 uczestników; udział Pani Alicji Wosik, Wicewojewody, Pana Pawła Biedki – wnuka burmistrza Sanoka).

 • 22 czerwca – harcerze z 5 DH i 54 DH rozprowadzali bezpłatne wydanie gazety zlotowej (Goniec Zlotowy) na terenie Błoni i skansenu. W tym samym dniu została wykonana wystawa prac i meldunków akcji „Florek” w holu Urzędu Wojewódzkiego.

 • W dniach 20 -21 czerwca Poczta Harcerska „Sanok 72” (dh. Jerzy Kwaśniewicz
  z wnukiem, Mateuszem) prowadziła sprzedaż kartek okolicznościowych (projekt – hm. Zbigniew Osenkowski), odznaki metalowej. Przygotowano także stempel okolicznościowy.

 • 23 czerwca, o godz. 11.00 w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość otwarcia wystawy. Obecni byli wójt Gminy Mielec, dyrektor ZS w Chorzelowie, opiekunki i uczniowie Koła Ekologicznego z Chorzelowa; opiekunowie i dzieci ze SOSzW w Mielcu oraz harcerze z 15 DH z Jaćmierza.

 • 27 września – zlot hufca z okazji harcerskiego Startu i dla uczczenia 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów (190 uczestników).

 • 2 października – zakończenie obchodów 70 rocznicy Powstania Warszawskiego.

 • 11 października – V Rajd „Śladami Kurierów Beskidzkich ZWZ –AK” (46 osób)

 • 1 listopada – złożenie ok. 80 wiązanek na grobach harcerskich i żołnierskich, kwesta na Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku, Łukowem, Bukowsku i Prusieku.

 • 2 listopada – kwesta na na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego oraz Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkowymi Cmentarzami.

 • 10 listopada – wieczornica patriotyczna w kościele Chrystusa Króla (HKT i 54 DH).

 • 11 listopada - udział w uroczystościach państwowych w Sanoku, Bukowsku i Besku. W Sanoku warty, odbierania kwiatów, drużyna sztandarowa.

 • Listopad - do wszystkich burmistrzów, wójtów z Powiatu Sanockiego, starosty sanockiego i leskiego, wójta Gminy Solina wysłane zostały gratulacje z okazji wyboru na funkcje.

 • W dniach 19-21 listopada w Łukowem odbył się biwak 3 drużyn – 2 DH, 13 DH, 54 DH.

 • 28-30 listopada – Starszoharcerska Nocka na Luzie, w Czarnej, udział wzięło 35 wędrowników i harcerzy starszych.

 • 6 grudnia – Zuchowe Mikołajki, które miały inną niż zwykle formułę – zamiast upominków komenda hufca zafundowała zuchom dwie godziny zabawy w sali zabaw „Urwis”. Udział wzięło 97 dzieci z 5 GZ , 25 GZ, 51 GZ, 54 GZ oraz zuchy z 4 DH, 9 DH i 15 DH. Ponadto dzieci otrzymały słodka bułkę i soczek, a każda gromada niewielki upominek w postaci materiałów do zajęć (97 dzieci + 13 opiekunów).

 • 14 grudnia – udział w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Krakowie. Wcześniej 72 osoby reprezentujące 14 drużyn zwiedziło galerię „Broń i barwy narodowe” w Muzeum Narodowym w Krakowie. Uczestniczyliśmy ze sztandarem hufca w uroczystościach przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju na Wawelu i w Kościele Mariackim. Wręczone zostały także życzenia i stroik obecnej na uroczystości Naczelniczce ZHP.

 • 18-23 grudnia – przekazywanie BŚP; szczególnie uroczysty charakter miało przekazanie życzeń i Światełka na sesji Rady Powiatu i Spotkaniu opłatkowym Rady Miasta, a także do kościołów.

 • 21 grudnia – spotkanie opłatkowe instruktorów, drużynowych i przedstawicieli drużyn. Udział wzięło 42 osoby.

 • Systematyczna opieka nad Aleją Katyńską w Sanoku oraz grobami harcerskimi.

Poczta Harcerska „Sanok 72” – Poczta Harcerska Nr 72 w Sanoku w okresie sprawozdawczym tj. 2014r. brała udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Hufiec Ziemi Sanockiej oraz Chorągiew Podkarpacką ZHP. Poczta Harcerska brała również udział w Światowym Zjeździe Sanoczan, gdzie cieszyła się dużym zainteresowaniem.
W ramach działalności Poczty zostały zaprojektowane i wydane dyplomy okolicznościowe, zaproszenia na imprezy harcerskie oraz różne wydawnictwa związane z działalnością hufca.

W roku 2014 zostały wydane następujące pozycje:

 1. Karta Pocztowa – Klasztor Monte Cassino (zdjęcie) – 200 szt.

 2. Karta Pocztowa – Cmentarz i Klasztor Monte Cassino (zdjęcie) – 200 szt.

 3. Karta Pocztowa – Konkurs „Florek” – 200 szt.

 4. Karta Pocztowa – Światowy Zjazd Sanoczan (grafika) – 250 szt.

 5. Stempel Poczty Harcerskiej – Światowy Zjazd Sanoczan.

 6. Znaczek Personalizowany Poczty Polskiej – Patron Hufca Ziemi Sanockiej ks. Hm. Zdzisław Peszkowski – 5 arkuszy.

 7. Karta Pocztowa – Święta Bożego Narodzenia 2014 – 200 szt.

Ponadto Poczta Harcerska Nr 72 wydała 6 odznak metalowych (Wyprawa Monte Cassino, 25-lecie akcji „Florek”, Światowy Zjazd Sanoczan, Rajd trasą „Jaga – Kora”).

Osiągnięcia drużyn na szczeblu centralnym:

 • 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” zajęła 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie na opracowanie folderu zachęcającego drużyny skautowe do odwiedzin swojego miasta/regionu oraz zdobycie plakietek Ambasadora Jamboree 2013.

 • Harcerski Klub Turystyczny z Sanoka i 42 DH z Prusieka oraz Gimnazjum
  w Niebieszczanach otrzymały wyróżnienia w
  konkursie organizowanym przez GK ZHP, na 623 złożonych prac przyznano 7 pierwszych równorzędnych miejsc oraz ok. 70 wyróżnień.

IV. HAZ i HAL

Harcerska Akcja Zimowa 2014:

  • Zajęcia dla zuchów w Domu Harcerza,

  • Kawiarenka dla harcerzy w Domu Harcerza,

  • Biwak hufca w Ustrzykach Dolnych),

  • Biwak HKT w Czarnej,

  • Wycieczka na przegląd filmów górskich do Ustrzyk Dolnych,

  • Noc Styczniowa – biwak nocny dla wędrowników dla uczczenia Powstania Styczniowego,

  • Biwak dla zuchów

Liczba uczestników form wyjazdowych – 52 osoby + 5 osób kadry

Liczba uczestników zajęć w miejscu zamieszkania – 136 + 16 osób kadry

Harcerska Akcja letnia:

Lp. Nazwa formy HAL i NAL Liczba uczestników Kadra

1.

Kolonia zuchowa „W Krainie Dzielnych Zuchów” w harcerskiej stanicy „Berdo” w Myczkowcach, 30 czerwca - 6 lipca

17

komendantka – phm. Katarzyna Ordon – Harłacz;

wychowawca – pwd. Anna Borczyk

2.

Obóz pod namiotami w Szklanej Hucie nad Bałtykiem, 12-26 lipca

40

komendantka – pwd. Katarzyna Chowaniec,

wychowawcy: pwd. Maria Kurkarewicz, pwd. ks. Jarosław Wnuk,

pwd. Radosław Masłyk

3.

Kolonia krajoznawczo-wypoczynkowa z elementami nauki języka angielskiego
w dniach 14-24 lipca

27

komendant – phm. Daniel Bielak, wychowawcy – pwd. Natalia Mołczan, Aleksandra Kowalska – nauczyciel j.ang

dh. Angelika Borys (kadra młodzieżowa)

4.

Obóz harcerski pod namiotami
w Myczkowcach w dniach 12-22 sierpnia

35

komendantka – hm. Ewa Wojtuszewska,

wychowawcy – pwd. Kinga Kwiecińska

z Hufca Leżajsk,

Agata Kozioł i Kamil Ochyra z Hufca Ziemi Przemyskiej

dh. Jakub Kwaśniewicz (kadra młodzieżowa)

5.

Zlot Chorągwi Stołecznej z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.

16

hm. Krystyna Chowaniec,

pwd. Katarzyna Chowaniec,

pwd. Radosław Masłyk

6.

4 lipca – spływ kajakowy HKT

12

pwd. Katarzyna Chowaniec

7. 5 lipca – organizacja uroczystości 74 rocznicy rozstrzelania 112 Polaków na górze Gruszka

13

hm. Krystyna Chowaniec,

pwd. Katarzyna Chowaniec,

hm. Jerzy Kwaśniewicz,

phm. Daniel Bielak

dh. Angelika Borys

8. Realizacja projektu „Wakacje na Naftowym Szlaku” – wycieczki 8 lipca, 8 sierpnia, 15 sierpnia i 29 sierpnia. Łącznie – 137 osób Koordynator - hm. Krystyna Chowaniec, hm. Elżbieta Gałązka, phm. Ewa Kseniak, pwd. Katarzyna Chowaniec, hm. Ewa Wojtuszewska, hm. Jerzy Kwaśniewicz
9.

XII Bieszczadzka Biesiada Literacka pamięci Jerzego Harasymowicza – 21 sierpnia, ośrodek „Berdo” w Myczkowcach

120

Koordynator zadania – hm. Krystyna Chowaniec,

hm. Lidia Zielonka,

phm. Alicja Wosik,

hm. Marek Zgódko,

hm. Waldemar Basak,

dh. Justyna Hryszko

10.

15-17 lipca – biwak 64 DH

w okolicach Łukowego

12

hm. Kazimierz Kisiołek

11.

Wystawa o Powstaniu Warszawskim w Domu Harcerza oraz uroczystość w dniu 1 sierpnia na sanockim cmentarzu
z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.

15

Dh. Aleksandra Kopczak, pwd. Małgorzata Folcik i Dh. Angelika Borys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto hufiec był organizatorem obozu dla PZW w dniach 28.07 –10.08 (liczba uczestników – 93 + 11 instruktorów PZW): komendant – phm. Daniel Bielak, wychowawcy – ks. phm. Marek Duda, pwd. Izabela Janik, pwd. Anna Borczyk, pwd. Natalia Mołczan, Radomir Buglewicz.

Kadra hufca (phm. Piotr Kita oraz instruktorki - pwd. Izabela Janik, pwd. Natalia Mołczan) prowadziła także dwie kolonie organizowanych przez Chorągiew Podkarpacką ZHP na zlecenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Przez całe wakacje funkcjonował ośrodek „Berdo”, kierowany przez hm. Marka Zgódko. W ośrodku gościliśmy 19 obozów i koloni (łącznie 8295 osobodni), biwak Florka -109 osób, 80 turystów indywidualnych oraz biwaki drużyn( 2 DH, HKT).

Sprawozdanie nie obejmuje zadań realizowanych samodzielnie przez gromady i drużyny.

Podsumowanie: rok 2014 był bardzo bogaty w wydarzenia programowe, większość zadań będzie kontynuowana, ponieważ ma charakter cykliczny. Konieczne jest nasilenie pracy
w zakresie pozyskiwania drużynowych spośród osób o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej
i zawodowej. Kontynuacji wymaga także urządzanie Centrum Sportów Ekstremalnych. Następne lata to także konieczność remontów i modernizacji Domu Harcerza oraz ośrodka „Berdo”. Cieszymy się z systematycznej poprawy warunków działania, ale największym bogactwem hufca są ludzie; rzetelni, uczciwi i twórczy, przywiązani do wartości i tradycji. To dzięki ich pracy i umiejętnościom nasza hufcowa wspólnota stale i systematycznie „zmienia świat na lepszy”.

 Sporządziła:

hm. Krystyna Chowaniec

komendantka Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

facebook_page_plugin