Program rozwoju Hufca ZHP Ziemi Sanockiej na lata 2016-2019

Projekt

Program rozwoju Hufca ZHP Ziemi Sanockiej na lata 2016-2019

Wstęp

Harcerstwo na Ziemi Sanockiej ma już 105 lat. Od kiedy w 1910 roku pierwszy patrol skautowy pod dowództwem Antoniego Fronia złożył pierwszą przysięgę skautową kolejne pokolenia podejmowały służbę Bogu, Polsce i ludziom. Z dumą odwołujemy się do pięknych wzorców osobowych instruktorów i wychowanków sanockiego harcerstwa. Pamiętamy
o harcerzach pierwszych drużyn, którzy walczyli o niepodległość i granice II Rzeczpospolitej, o Zbyszku Jastrzębiec Strzeleckim, ochotniku wojny polsko – sowieckiej, zmarłym w 1920 r, o hm. Zbigniewie Czekańskim – dowódcy Harcerskiej Kompanii Obrony Lwowa w 1939 r. zamordowanym w sowieckim więzieniu, o hm. Jadwidze Zaleskiej – komendantce Chorągwi Gdańskiej, organizatorce tajnego nauczania w Sanoku i łączniczce AK, o płk. Zygmuncie Żebrackim – dowódcy obwodu AK  i o wielu naszych poprzednikach w służbie, którzy całym swoim życiem potwierdzili wierności harcerskiemu przyrzeczeniu. Jest wśród nich także wieloletni komendant hufca, hm. Czesław Borczyk, który w czasach PRL potrafił zachować tożsamość harcerskiego instruktora. Jesteśmy także dumni z tego, że to z naszego środowiska wyszedł naczelnik ZHP, hm. Ryszard Pacławski, pod którego kierunkiem związek powrócił do tradycyjnych wartości i do światowej rodziny skautowej.

Za swojego patrona obraliśmy w 2008 r. wybitnego sanoczanina, instruktora sanockiego Hufca Harcerzy, więźnia Kozielska, oficera armii gen. W. Andersa, kapelana ZHPpgK i Rodzin Katyńskich, kandydata do Pokojowej Nagrody Nobla – ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego; niezłomnego orędownika prawdy o Zbrodni Katyńskiej. Jego przykład życia, pełnego bohaterstwa i mozolnej pracy, ale także radości z pełnionej służby i otwartości na potrzeby młodych ludzi, powinien być dla nas inspiracją do podejmowania coraz ambitniejszych wyzwań.

            Praca poprzednich pokoleń, bogaty dorobek gromad zuchowych i drużyn harcerskich, oddanie i wysokie umiejętności kadry instruktorskiej zaskarbiły harcerstwu szacunek
i uznanie społeczeństwa, a nas, obecnych członków Związku Harcerstwa Polskiego, zobowiązują do wdzięcznej pamięci o dokonaniach poprzednich harcerskich pokoleń i do dalszej wytrwałej pracy w „zmienianiu świata na lepszy”.  

Misja Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

Celem istnienia i działania hufca jest prowadzenie pracy wychowawczej na terenie powiatu sanockiego, przyczynianie się, przy zastosowaniu harcerskiej metody, do rozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów w sferze duchowej, intelektualnej, społecznej i fizycznej.  Opieramy swoją pracę na Harcerskich Ideałach, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu, których istotą jest służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Pragniemy wychować dzieci i młodzież na ludzi uczciwych, wrażliwych na problemy innych, aktywnych społecznie, zdrowych fizycznie
 i moralnie, dbających o dziedzictwo kulturowe minionych pokoleń oraz naturalne środowisko przyrodnicze, jednocześnie umiejących efektywnie funkcjonować w europejskiej wspólnocie.

Wizja hufca

Na podstawie analizy dotychczasowych dokonań, uwzględniając potencjał poszczególnych środowisk, aktualny stan organizacyjny i programowy hufca, a także szanse, jakie stwarza nam możliwość pozyskiwania środków na działalność, przychylność władz samorządowych i zaufanie rodziców możemy założyć, że przy sprawnym zarządzaniu
i rzetelnej pracy kadry Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej w roku 2019 będzie miał gromady zuchowe i drużyny harcerskie we wszystkich gminach Powiatu Sanockiego, zapewnione będą warunki lokalowe i materialne  działalności, a kadra instruktorska, świadoma misji ZHP, będzie systematycznie doskonalić swoje umiejętności i prowadzić efektywną pracę wychowawczą w oparciu o wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, wykorzystując wszystkie  instrumenty metodyczne. Wsparcia drużynowym udzielać będą władze statutowe hufca oraz zespoły instruktorskie -  Komisja Stopni Instruktorskich, Zespół Kadry Kształcącej, Zespół Programowo- Metodyczny oraz Zespół Wychowania Duchowego
z kapelanem hufca na czele. Drużynowi będą współpracować ze sobą w celu zapewnienia ciągu wychowawczego, a także  korzystać z propozycji programowych hufca, chorągwi i GK ZHP. Działania prowadzone przez hufiec będą promowane w społeczności lokalnej
i w ramach ZHP.

Cele strategiczne w poszczególnych obszarach działania i sposoby ich realizacji:

 1. Zarządzanie:

Cele:

 • Poprawa funkcjonowania biura komendy hufca.
 • Funkcjonowanie ciągu wychowawczego – możliwości przejścia między metodykami, od zucha do wędrownika.
 • Drużynowi otrzymują wsparcie programowo-metodyczne i finansowe.
 • Kadra hufca ma umowy wolontariackie na pełnienie funkcji.
 • Powstaną (lub zostaną reaktywowane) nowe gromady zuchowe i drużyny harcerskie.

Sposoby osiągania celów:

 1. Zostanie wyznaczona jedna osoba do prowadzenia biura hufca.
 2. Dokumentacja zostanie uporządkowana według rzeczowego spisu akt i prawidłowo zabezpieczona, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych, przeprowadzona zostanie archiwizacja dokumentacji hufca.
 3. Ewidencja elektroniczna będzie prowadzona na bieżąco i ma odzwierciedlać faktyczny stan osobowy hufca.
 4. Do końca 2016 r. utworzony zostanie Zespół Programowo – Metodyczny oraz Zespół Wychowania Duchowego z kapelanem hufca na czele.
 5. Zespół Kadry Kształcącej, Komisja Stopni Instruktorskich i Kapituła Stopni Wędrowniczych raz w roku (w razie potrzeby częściej) odbywa wspólną zbiórkę
   i opracowuje strategię pracy z kadrą.
 6. Do 31 stycznia 2016 r. kadra hufca ma podpisane umowy wolontariackie.
 7. Uzupełnione zostaną kartoteki instruktorskie oraz zgromadzone biogramy seniorów harcerskich (do końca 2016 r.)
 8. W gminie Komańcza, Tyrawa Wołoska i Besko  działać będzie co najmniej 1 gromada zuchowa i drużyna harcerska.
 9. Nie obniży się liczba gromad i drużyn w stosunku do stanu na dzień 21.11.2015 r.
 10. Drużynowi w poszczególnych środowiskach na początku września każdego roku porozumieją się w sprawie przekazania zuchów do drużyny harcerskiej.
 11. Drużynowi i pozostali funkcyjni systematycznie będą odbierać pocztę elektroniczną oraz zapoznawać się z informacjami umieszczanymi na stronie internetowej hufca.
 1. Dobry program drużyny

Cele:

 • Wszystkie gromady i drużyny  korzystają z propozycji programowych hufca, a co najmniej kilka każdego roku z propozycji chorągwi i GK ZHP.
 • Drużynowi są przygotowani do pełnienia funkcji,  swoją postawą potwierdzają przestrzeganie Prawa Harcerskiego.
 • Drużynowi planują swoją pracę.

Sposoby realizacji:

 1. Komenda hufca opracowuje na każdy rok kalendarzowy plan operacyjny, zawierający propozycje programowe dla każdej grupy metodycznej.
 2. Każdego roku w programie hufca znajduje się zadanie związane z bohaterem hufca.
 3. Kontynuowane są programy i zadania cieszące się zainteresowaniem i pozytywną oceną zuchów, harcerzy i instruktorów.
 4. Systematycznie promowane są propozycje programowe chorągwi i GK ZHP, dla wybranych powoływany jest hufcowy koordynator.
 5. Zespół Kadry Kształcącej każdego roku organizuje kurs przewodnikowski i kursy drużynowych oraz szkolenie zastępowych i przybocznych.
 6. Funkcję drużynowych powierza się tylko instruktorom lub w szczególnych przypadkach osobom mającym otwartą próbę przewodnikowską.
 7. Drużynowi składają do zatwierdzenia plany pracy na rok szkolny w terminie do 15 września; drużyny działające przy szkołach jeden egzemplarz zatwierdzonego planu składają u dyrektora szkoły.
 1. Motywowanie i promowanie kadry

Cele:

 • Kadra jest systematycznie motywowana, a jej praca i osiągnięcia są promowane w środowisku.
 • Wdrożyć nowe instrumenty motywowania kadry instruktorskiej.
 • Opracować i wdrożyć skuteczniejsze sposoby pozyskiwania kadry instruktorskiej.

Sposoby realizacji:

 1. Kontynuować przyznawanie tytułu „Instruktor Roku”, odznak honorowych „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej”, odznak akcji „Florek”.
 2. Występować corocznie o przyznanie Listu pochwalnego Naczelnika ZHP oraz innych odznaczeń harcerskich.
 3. Występować za pośrednictwem władz samorządowych o odznaczenia państwowe.
 4. Do 30 czerwca 2016 r. powołać zespół mający przygotować propozycje innych sposobów motywowania kadry.
 5. Komenda hufca we współpracy z innymi zespołami do 31 marca 2016 r. opracuje strategię pozyskiwania kadry instruktorskiej spośród byłych instruktorów, rodziców i nauczycieli.
 1. Finanse i zarządzanie majątkiem hufca.

Cele:

 • Przeprowadzenie remontu Domu Harcerza, kontynuacja modernizacji ośrodka „Berdo” i urządzania Centrum Sportów Ekstremalnych.
 • Hufiec  skutecznie aplikuje  o dotacje i darowizny z różnych źródeł oraz pozyska stałego sponsora.
 • Poprawi się opłacanie składek członkowskich.

Sposoby realizacji:

 1. Systematyczne opracowywane i składane są  wnioski  o środki na remont
   i działalność programową.
 2. Założona zostanie i będzie systematycznie prowadzona książka obiektu budowlanego – Dom Harcerza.
 3. Komenda hufca wystąpi do kilku firm w Sanoku i okolicy o podpisanie umowy sponsoringowej.
 4. Drużyny regularnie opłacające składki członkowskie będą nagradzane; drużyny zalegające ze składkami nie będą mogły uczestniczyć w dofinansowywanych propozycjach programowych.
 5. Na zbiórkach drużynowych przekazywane będą informacje o stanie finansów hufca.
 6. Na początku stycznia każdego roku powołany zostanie zespół do spraw kampanii 1%.
 1. Wizerunek i promocja

Cele

 • Działalność hufca promowana jest w mediach lokalnych.
 • Kadra hufca dba o dobry wizerunek harcerstwa .

Sposoby realizacji:

 1. Kontynuowane będzie prowadzenie profilu na facebooku i strony internetowej hufca.
 2. Powołana  zostanie osoba odpowiedzialna za sprzęt komputerowy.
 3. Przeprowadzoną zostanie we wszystkich drużynach kampania „Jak cię widzą, tak cię piszą” (do końca 2017 r.).
 4. Opracowany i wdrożony zostanie program obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia ZHP.
 5. Utworzona zostanie baza mediów lokalnych, obejmująca wszystkie gminy, powiat i województwo podkarpackie. Komunikaty do mediów będą wysyłane regularnie.
 6. Na stronie internetowej hufca zrobiona zostanie zakładka, gdzie będą informacje jakie media  i kiedy pisały o działaniach hufca.
facebook_page_plugin