Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej na X Zjazd Zwyczajny Hufca

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

na X Zjazd Zwyczajny Hufca

za okres od 20 października 2011r. do 6 listopada 2015r.

Działając na podstawie paragrafu 54, punkt 1 i 2 Statutu ZHP oraz Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej ZHP, Komisja Rewizyjna Hufca przekłada druhnom i druhom Sprawozdanie ze swej działalności za okres od 20 października 2011 r. do 6 listopada 2015 r.

Komisja została wybrana na zjeździe zwykłym hufca w dniu 20 października 2011r.
i ukonstytuowała się w następującym składzie:

-        phm. Katarzyna Ordon-Harłacz – przewodnicząca,

-        hm. Jadwiga Stojowska – zastępca

-        pwd. Izabela Janik

-        pwd. Aleksandra Tasz

-        pwd. Radosław Masłyk

W czasie trwania kadencji w składzie komisji zaszły następujące zmiany:

Druhna phm. Aleksandra Tasz była członkiem Komisji do dnia 3 lutego 2014 r.
Z powodu zmiany miejsca zamieszkania oraz podjęcia pracy w Głównej Komendzie ZHP nie mogła uczestniczyć w pracach Komisji.

W celu uzupełnienia składu uchwałą  nr 1/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. KRH  jako nowego członka powołała druhnę hm. Lidię Zielonkę.

Z powodu rezygnacji  z członkostwa w ZHP druhna pwd. Izabela Janik była członkiem Komisji do 26 czerwca 2015r.

Roczne plany pracy komisji przyjęto na posiedzeniach:

-         na rok 2012 25 stycznia 2012 r. i zrealizowano w 60%,

-        na rok 2013 18 stycznia 2013 r. i zrealizowano w 20%

-         na rok 2014  3 lutego 2014 r. i zrealizowano w 25%,

-        na rok 2015 23 stycznia 2015 r. i zrealizowano w 25%

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 12 posiedzeń komisji, na których omawiano min. następujące sprawy:

-         przeanalizowano wpłaty składek członkowskich i instruktorskich,

-         poddawano analizie liczebność hufca,

-       dokonywano oceny przygotowań i przebiegu HAL i HAZ,

-       analizowano hufcową dokumentację gospodarczą,

-       dokonywano analizy planów pracy hufca i drużyn,

-       analizowano hufcową dokumentację finansową (wykorzystanie dotacji, 1%)

-       przeprowadzono analizę działalności hufca w zakresie realizacji zadań programowych,

-       przeanalizowano działalność bazy „Berdo”,

podjęto 6 uchwał,  przeprowadzono wizytację Harcerskiego Klubu Ratownictwaw zakresie programowym i gospodarczym. Pracę wizytowanej jednostki Komisja Rewizyjna oceniła bardzo dobrze zarówno w zakresie działalności programowej jak i prowadzonej dokumentacji.

Ponadto:

-          członkowie komisji 17 razy brali udział w posiedzeniach komendy hufca,

-          przewodnicząca Komisji uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez Komisję Rewizyjną Chorągwi, które dotyczyło między innymi zasad działania hufcowych komisji rewizyjnych oraz prowadzenia księgowości finansowej.

-          nie wizytowano kolonii, obozów, zimowisk, szkoleń, kursów, zadań programowych itp., zorganizowanych przez Komendę Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, jednak członkowie HKR brali czynny udział prawie we wszystkich w/w przedsięwzięciach jako kadra koloni i obozów, współorganizatorzy imprez programowych lub jako uczestnicy.

Do komendantki, komendy hufca HKR nie skierowała żadnych wniosków.

Ogólna ocena pracy Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP - zadowalająca.

Sanok, dnia 6 listopada 2015 r.

Podpisy członków KRH:

facebook_page_plugin