Ocena działalności komendanta i komendy hufca za okres od 20 października 2011 do 5 listopada 2015

Ocena działalności komendanta i komendy hufca

za okres od 20 października 2011 do 5 listopada 2015

oraz wniosek w sprawie absolutorium.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz wniosków wynikających z bezpośredniego uczestnictwa w działalności hufca, komendantki i komendy hufca – na podstawie § 33 Statutu ZHP komisja rewizyjna stwierdza, że zadania postawione przed hufcem, określające go jako terytorialną wspólnotę gromad, drużyn, kręgów i innych jednostek organizacyjnych – zostały zrealizowane w następujący sposób:

-          w zakresie budowania wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn i kręgów w stopniu bardzo dobrym.

Komenda Hufca podejmowała wiele działań w zakresie realizacji zadań programowych oraz patriotyczno - duchowych, organizowała zbiórki drużynowych, spotkania instruktorskie, rekolekcje, konferencje. Aktywnie działa Harcerski Krąg Seniora.

-          w zakresie wychowania, kształcenia i wspierania drużynowych i funkcyjnych w stopniu bardzo dobrym.

Były systematycznie organizowane warsztaty i zbiórki drużynowych z elementami kształcenia, kursy zastępowych, przybocznych, drużynowych, opiekunów prób, kierowników wypoczynku,pierwszej pomocy, kilkoro instruktorów ukończyło kurs kadry kształcącej, na bieżąco były przekazywane materiały programowe.

-          w zakresie pozyskiwania i motywowania kadry w stopniu  niezadowalającym – Pomimo olbrzymich wysiłków włożonych przez komendantkę i całą komendę zbyt mało jest chętnych do pracy jako drużynowy, brak metod
i narzędzi do pozyskiwania nowych instruktorów. Zaprzestały działać 1 drużyna starszoharcerska 2 harcerskie i 5 gromad zuchowych a tylko dwie reaktywowano.

-          w zakresie inicjowania i wzmacniania działalności programowej i metodycznej podstawowych jednostek organizacyjnych w stopniu bardzo dobrym.

Komenda Hufca realizuje całoroczne programy i projekty, które w swoim sprawozdaniu wymieniła komendantka hufca. Na szczególne wyróżnienie zasługują programy profilaktyczne „Zamiast” (VI edycja) i „Harcerski zastęp – rówieśnicza grupa wsparcia” realizujące  zadania z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej,„Harcerskie wędrówki”,„Rozśpiewana drużyna”, „Koronek starych czar” i wiele innych. Hufiec kontynuuje Ogólnopolska Akcje Ekologiczną „FLOREK” i jest organizatorem wielu imprez programowych dla drużyn. Hufiec bierze również udział w przedsięwzięciach chorągwianych i ogólnopolskich.Bardzo dobrze działa Poczta Harcerska prowadzona przez dh. hm. Jerzego Kwaśniewicza.

-          w zakresie wspierania gromad, drużyn, kręgów, szczepów i związku drużyn w organizowaniu akcji letniej i zimowej w stopniu bardzo dobrym.

W okresie wakacji i ferii zimowych organizowane były zimowiska, obozy i kolonie krajowe i zagraniczne, warsztaty, zloty, biwaki rajdy i wycieczki oraz zajęcia w ramach NAZ i NAL.

-          w zakresie koordynacji, nadzoru i systematyczności oceny podległych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską w stopniu dobrym.

Na bieżąco i systematycznie prowadzono monitoring i ocenę działalności jednostek organizacyjnych.

-          w zakresie współpracy z władzami lokalnymi w stopniu bardzo dobrym.

Działania hufca są inicjowane i podejmowane we współpracy z władzami samorządowymi, które są bardzo dobrze postrzegane przez społeczność lokalną o czym może świadczyć decyzja Rady Miasta o nieodpłatnymprzekazaniu nam budynku Hufca. Na osiem realizowanych przez hufiec kompleksowych programów wychowawczo - edukacyjnych 6 jest wspieranych przez władze samorządowe (3 przez powiat i 3 przez Burmistrza Miasta). Hufiec aktywnie uczestniczy również w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze samorządowe miasta i powiatu.

-          w zakresie pozyskiwania środków finansowych i materialnych w stopniu bardzo dobrym.

Działalność statutowa prowadzona jest z funduszy własnych hufca, składek członkowskich, darowizn, umów sponsoringowych, wpłat z tytułu 1% podatku na rzecz OPP , dotacji celowych, (min. WFOŚiGW, Gminy Miasta Sanoka, Powiatu Sanockiego, banków i PGNiG) a także wypracowanych podczas akcji letniej (kadra pracuje nieodpłatnie). Każdego roku pewne kwoty pochodzą również ze środków wypracowanych przez ośrodek „Berdo”.

Pozyskano też dotację unijną na Centrum Sportów Ekstremalnych.

Spłacone zostały wszystkie zaległe zobowiązania wobec chorągwi.

-          w zakresie realizacji uchwał poprzedniego zjazdu  w stopniu bardzo dobrym.

Komenda hufca realizowała i kontynuuje uchwalone zadania poprzedniego zjazdu.

Komisja rewizyjna hufca ocenia:

Stan liczebny hufca za zadowalający pomimo spadku liczebności. Spowodowane jest to ustaniem członkostwa z powodu nieopłacenia składek 9 jednostek oraz tym, że ewidencja elektroniczna nie oddaje rzeczywistej liczby członków; w części gromad i drużyn nie prowadzi się ewidencji na bieżąco.

Oceniając realizację zadań stawianych przed komendantką hufca zgodnie z § 53 Statutu ZHP komisja rewizyjna stwierdza, że: Druhna hm. Krystyna Chowaniec właściwie:

-          kieruje pracą komendy hufca,

-          kieruje bieżącą działalnością hufca,

-          reprezentuje hufiec,

-          wydaje systematycznie rozkazy,

-          prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca.

Oceniając realizację zadań stawianych przed komendą hufca w § 52 Statutu ZHP, komisja rewizyjna stwierdza, że komenda :

-          systematycznie odbywa posiedzenia przy obecności 75 % członków komendy,

-          buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych,

-          przyjęła plan pracy hufca, w tym plan kształcenia, oraz ocenia jego realizację

-          zatwierdziła budżet hufca oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji,

-          tworzy warunki do realizacji programu rozwoju hufca,

-          wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność,

-          podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,

-          wykonuje inne zadania określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne i władze chorągwi.

Każdy z członków komendy hufca wykonywał przydzielone zadania i obowiązki w następujący sposób:

          - hm. Ewa Wojtuszewska - Zastępca komendanta hufca – bardzo dobrze

          - hm. Marek Zgódko - Skarbnik – bardzo dobrze

          - pwd. Elżbieta Babiak - bardzo dobrze

          – hm. Elżbieta Gałązka - bardzo dobrze

          - hm. Jerzy Kwaśniewicz– bardzo dobrze

          – phm. Maria Kurkarewicz– bardzo dobrze

          – phm. Daniel Bielak – bardzo dobrze

Komisja rewizyjna hufca przedkłada zjazdowi powyższą ocenę oraz korzysta z uprawnień wynikających z §54 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego przedstawia wniosek o udzielenie absolutorium za okres od 20 października 2011r. do 21listopada 2015r.

1.  Druhnie hm. Krystynie Chowaniec - komendantce hufca

  1. Druhniehm. Ewie Wojtuszewskiej - zastępcy komendanta hufca
  2. Druhowi hm. Markowi Zgódko – skarbnikowi hufca
  3. Druhnie pwd. Elżbiecie Babiak
  4. Druhnie hm. Elżbiecie Gałązka
  5. Druhowi hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi
  6. Druhnie phm. Marii Kurkarewicz
  7. Druhowi phm. Danielowi Bielak

Sanok, dnia 6listopada 2015 r.

Podpisy członków KRH:

facebook_page_plugin