Zapytanie ofertowe CSE 2

Sanok, dnia 8.09.2018r

……………………………………..

           ( pieczęć zamawiającego)

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu pomieszczeń

 1. 1.Zamawiający: Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej, ul Zielona 39.
 2. Odbiorca: Gmina Miasta Sanoka.
 3. Rodzaj zamówienia: Dostawa i montaż monitoringu
 4. Nazwa zamówienia/Przedmiotem zamówienia jest

Remont pomieszczeń Centrum Sportów Ekstremalnych w Sanoku,

ul. Poprzeczna 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1

Termin wykonania zamówienia – 31.10.2018 r. w terminie należy wykonać wszystkie prace oraz złożyć zawiadomienie o zakończeniu prac i gotowości do odbioru robót.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Ryszard Stojowski tel. 695-415-069,

 1. Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">
 1. Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej: www.zhpsanok.pl
 2. Miejsce, termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 18.09.2018r do godz. 9:30 w Hufcu w Sanoku lub elektronicznie na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">
7. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.

8. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

 

 Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Zapytanie ofertowe.
 3. Oświadczenie wykonawcy.
 4. Wzór umowy.
 5. Przedmiar robót.
 6. Przykładowe drzwi z zabudową.
 7. Przykładowe drzwi z wykończeniem.
facebook_page_plugin