DMB 2019 - akcja charytatywna

DMB 2019 akcja charytatywna

Ocena realizacji planu pracy 2018

Ocena realizacji planu pracy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej w roku 2018 dokonana na zbiórce komendy hufca w dniu 29 listopada 2018.

 1. 1.Zadania priorytetowe:

Lp.

Zadanie

Uwagi o realizacji

 1. 1.

100-lecie odzyskania niepodległości i utworzenia ZHP

Zrealizowano, poza planowanym ufundowaniem nowego sztandaru. Zestawienie zadań w załączniku

 1. 2.

Pozyskanie środków na remont Domu Harcerza; przygotowanie dokumentacji, rozpoczęcie prac remontowych.

Zrealizowane częściowo - rozpoczęto zbiórkę internetową, wyremontowano schody boczne.

 1. 3.

Przeprowadzenie monitoringu pracy gromad i drużyn, poprawa stanu dokumentacji.

Nie zrealizowano w sposób systemowy. Monitoring doraźny.

 1. 4.

Wdrożenie systemu współzawodnictwa gromad i drużyn (Turniej gromad i drużyn harcerskich

Opracowano i przekazano regulamin współzawodnictwa drużynowym, całkowity brak zainteresowania.

 1. 5.

Aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach społecznych na terenie Powiatu Sanockiego.

Zrealizowano, byliśmy obecni na prawie wszystkich wydarzeniach

 1. 6.

Popularyzowanie postaci

i dorobku Patrona Hufca

Zrealizowano

 1. 7.

Działalność charytatywna, współpraca z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta

Zrealizowano

 1. 8.

Kontynuacja współpracy z organizacjami kombatanckimi – ŚZŻAK, Związek Sybiraków

Zrealizowano

 1. 9.

Integracja kadry instruktorskiej

Częściowo

 1. 10.

Pozyskanie i przygotowanie do funkcji nowych drużynowych.

Częściowo

 1. 2.Zadania szczegółowe:

Nazwa zadania operacyjnego

Czas wykonania

Ocena realizacji w skali 0-5 (0 – brak, 5 – zrealizowano w pełni)

 1. Realizacja programu obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i utworzenia ZHP (zał.1) oraz zadań programowych na rok szkolny 2017/2018 (zał. 2) oraz 2018/2019 (zał. 3 – po 1 września)

Zgodnie z harmono-

gramem

Zrealizowano.

5

 1. 2.Zorganizowanie kursu przewodnikowskiego
  i kursów drużynowych oraz szkolenie zastępowych
  i przybocznych

Do września

Kurs pwd – 5 osób z hufca, z tego ukończyło – tylko 4 osoby.

Nie odbył się kurs drużynowych, szkolenie zastępowych tylko na obozie.

Stopień realizacji - 3

 1. 3.Realizacja kompleksowych projektów:
 • Rajdy piesze po Bieszczadach – II edycja,
 • Harcerska Akcja Ekologiczna „Florek” –29 i 30 edycja
 • Program profilaktyczny - kolejna edycja
 • Harcerska Służba Pamięci Narodowej.

Zgodnie z harmono-

gramem realizacji poszczególnych

Zrealizowano.

5

 1. 4.Poprawa stanu dokumentacji pracy drużyn; plany pracy, sprawozdania roczne, prowadzenie książek pracy, deklaracje członkowskie

Cały rok

Działania były, nie przeprowadzono oceny ich skuteczności.

3

 1. 5.Ponowne przeszkolenie wszystkich drużynowych w zakresie obsługi Harcerskiej Ewidencji Elektronicznej

II-III

Szkolenie było, ale udział drużynowych zbyt mały.

3

 1. Prowadzenie korespondencji z drużynowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Cały rok

Prowadzono, jednak odbiór poczty przez drużynowych nie satysfakcjonujący.

4

 1. 7.Kontynuacja rejestrowania pamiątek i dokumentów historycznych,

Uporządkowanie i zabezpieczenie ich (zadanie rozpoczęte).

 1. 8.Uporządkowanie archiwum hufca.

Cały rok

Częściowo. Zadanie kontynuować.

4

 1. 9.Systematyczne funkcjonowanie ustalonych form motywacji –

- odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej”, odznaki akcji „Florek”,

- tytuł „Instruktor Roku”,

- listy z podziękowaniem do szkół,

- dyplomy za pracę podczas HAL,

- informowanie o pracy w lokalnych mediach

 1. 10.Opracowanie i złożenie wniosków o List Pochwalny Naczelnika ZHP
 2. 11.Opracowanie i złożenie Krzyże Zasługi dla ZHP (wręczenie na zlocie hufca)

Cały rok

Do 30 marca

2018

Zrealizowano. 5

 1. 12.Kontynuacja pracy ze składką członkowską

Cały rok

Realizowano, jednak skuteczność działań nie jest dobra - 3

 1. 13.Opracowywanie
  i składanie wniosków o dofinansowanie zadań do UM, Starostwa oraz fundacji, firm, innych instytucji.

Zgodnie z podanymi

terminami

Realizowano. Pozyskano darowiznę z PASS Polska, Rubber Company, Artura Andrusa. Dotacje z Miasta Sanok i Powiatu Sanockiego. Dla 11 DH z Gminy Bukowsko - 4

 1. 14. Pozyskanie środków na prace remontowe w Domu Harcerza.

Cały rok

W niewielkim stopniu.

1

 1. 15.Monitoring pracy gromad
  i drużyn.
 2. 16.Poprawa funkcjonowania ciągu wychowawczego.
 3. 17.Poprawa funkcjonowania systemu zastępowych.

Cały rok

3

Program Uroczystości 11 Listopada

Program Uroczystości 11 Listopada

RAMOWY PLAN PRACY 2019

 RAMOWY PLAN PRACY

HUFCA ZIEMI SANOCKIEJ

im. ks. hm. ZDZISŁAWA PESZKOWSKIEGO

NA ROK 2019

Misja ZHP:

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Strategia ZHP - Wizja ZHP 1925

SKUTECZNI WYCHOWAWCZO

1.Mamy wyrazistą i spójną tożsamość zbudowaną w oparciu o wspólne wartości harcerskie i wynikające z nich postawy. W ZHP istnieje wspólnie wypracowany i zapisany kanon wartości i postaw, który stanowi konkretną odpowiedź na pytanie „do czego wychowujemy?”. Jest on podstawą spójnej i wyrazistej tożsamości, potwierdzanej każdego dnia przykładem własnym członków ZHP.  Wszystkie dokumenty wewnętrzne opisują obszar wartości i postaw zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

2. Nasi instruktorzy rozumieją i świadomie stosują harcerski system wychowawczy. W naszych drużynach stosujemy instrumenty metodyczne i formy pracy kształtujące każdą ze sfer rozwoju człowieka.

3. Harcerskie wychowanie traktuje człowieka całościowo, troszcząc się o adekwatny rozwój w każdej sferze. Oznacza to proporcjonalne oddziaływanie na każdą ze sfer rozwoju za pomocą właściwych instrumentów metodycznych i form pracy oraz takie planowanie i realizowanie programu, aby w pierwszej kolejności dbać o sfery, które są u wychowanków zaniedbane.

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

 1. Służba jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania i niezbędnym elementem programu.
 2. Stale, odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na otoczenie.
 3. Kształtujemy i promujemy świadome postawy demokratyczne, obywatelskie i patriotyczne.

 

Czytaj więcej: RAMOWY PLAN PRACY 2019

KONKURS 2018

PLAKAT HARASYMOWICZ regulamin małe

 

PLAKAT HARASYMOWICZ regulamin małe2

facebook_page_plugin